Preprava nebezpečných tovarov

Veľmi špecifickým typom prepravy je preprava nebezpečného tovaru. Na základe ich vlastností, ako je horľavosť, výbušnosť, žieravosť môžu tieto látky pri preprave ohroziť bezpečnosť osôb, majetku alebo životného prostredia. Preto bola uzatvorená celoeurópska dohoda o preprave nebezpečných veci po cestách, tzv. dohoda ADR. Tá stanovuje a triedi nebezpečné látky a predmety podľa ich vlastností, stanovuje podmienky prepravy, balenie a značenie a predpisuje používanie a vypĺňanie potrebných sprievodných dokladov. Stanovuje aj technické požiadavky na vozidlo, potrebnú výbavu v prípade havárie potrebné školenia a testovanie vodičov.

Naša spoločnosť ponúka svoje služby pri preprave nebezpečných vecí v základných skupinách podľa ADR, a to triedy: 2,3,4,5,6,8,9

VOLVO
adr